در این پست پروژه راه اندازی ستاره مثلث موتور ۳ فاز به وسیله AVR را برای دانلود قرار داده ام ، در این پروژه می توانید یک موتور سه فاز را راه اندازی ستاره و سپس مثلث نمایید. برنامه قابلیت تنظیم دستی و اتوماتیک دارد.

زبان برنامه نویسی این پروژه بیسیک می باشد و به وسیله بسکام نوشته شده است.

فایل های موجود در پروژه راه اندازی ستاره مثلث موتور ۳ فاز به وسیله AVR :

۱- فایل برنامه نویسی بسکام

۲- فایل شبیه سازی پرتئوس

پروژه راه اندازی ستاره مثلث موتور ۳ فاز به وسیله AVR