در این پست پروژه پروژه تابلو روان ۳۲×۸ بر روی Atmega32 را برای دانلود قرار داده ام.

زبان برنامه نویسی این پروژه بیسیک و به وسیله بسکام می باشد.

در این پروژه از ۱ میکرو کنترلر Atmega32 و ۴ آی سی ۷۴HC573 می باشد که به ۴ دات ماتریس وصل شده اند.

فایل های موجود در پروژه تابلو روان ۳۲×۸ بر روی Atmega32:

۱- فایل بسکام پروژه

۲- شبیه سازی پرتئوس پروژه

پروژه تابلو روان ۳۲×۸ بر روی Atmega32