در این پست  برای شما پروژه شمارنده AVR بر روی ۷segment را آماده کرده ام.

این پروژه به وسیله ی بسکام نوشته شده است.

ابتدا توضیحاتی در مورد برنامه و مدار :

سون سگمنت ها از نوع کاتد مشترک می باشند همچنین سون سگمنت ها به پورت B  و D متصل می باشند

پالس هایی که باید شمارش شود باید به پایه C.0 تزریق شود . که در این مدار ما به جای پالس از یک میکروسوییچ برای ایجاد پالس استفاده کرده ایم . این مدار قادر به شمارش ۰ تا ۹۹ می باشد.


پروژه شمارنده AVR بر روی ۷segment با بسکامTags: