در این پروژه با استفاده از یک میکروکنترلر Atemga8 AVR یک عدد ۸ بیتی باینری از ورودی خوانده می شود و در برنامه مقدار این عدد به دسیمال تبدیل شده و سپس توسط تابع سون سگمنت بر روی سگمنت های مختلف سون سگمنت نوشته می شود. در این پروژه علاوه بر ۸ بیت ورودی یک کلید منطقی دیگر نیز وجود دارد که Mode برنامه را تعیین می کند ، اگر مد ۰ باشد عدد ورودی عددی بدون علامت در نظر گرفته می شود و مقداری از ۰ تا ۲۵۵ در خروجی دیده می شود اما اگر مد به ۱ تغییر یابد ، عدد ورودی علامتدار در نظر گرفته می شود و بیت ۸ عدد ورودی به عنوان بیت علامت در نظر گرفته می شود. اگر بیت هشتم ۰ باشد ورودی مثبت و اگر ۱ باشد ورودی منفی در نظر گرفته می شود ، بنابراین مقدار خروجی مقداری از  -۱۲۷ تا ۱۲۷ خواهد بود.